Japanese Teppanyaki-Inn Melbourne
Japanese Teppanyaki-Inn Melbourne

Japanese Teppanyaki-Inn Melbourne entrance

Tepp_Grill
Tepp_Grill

Teppanyki-Inn teppanyaki fresh seafo
Teppanyki-Inn teppanyaki fresh seafo

Teppanyki-Inn teppanyaki fresh seafood grill

Japanese Teppanyaki-Inn Melbourne
Japanese Teppanyaki-Inn Melbourne

Japanese Teppanyaki-Inn Melbourne entrance

1/11

Specialising in Traditional Japanese Teppanyaki